logo-ftsgroup filtry-hypro
ban-a.jpg, 4 kBban-b.jpg, 12 kB

Cíle v oblasti životního prostředí.

 1. Trvalý rozvoj a zlepšování.

  Vybudovat a udržet certifikovaný systém. Ve všech oblastech své činnosti uplatňovat EMS.

 2. Zvyšování množství recyklovaného oleje (jako služba zákazníkům), recyklace oleje v rámci převzatých NO

  Trvale zvyšovat množství recyklovaného oleje – souvisí s udržením stávajících zákazníků, získáním nových zákazníků, s kvalitou poskytovaných služeb. Významným prvkem pro ochranu ŽP je zavedení recyklace olejů převzatých od zákanzíků jako NO.

 3. Snižování podílu množství.

  Nejenže zabraňujeme vzniku nebezpečného odpadu recyklací znečištěných olejů, ale zároveň i snižujeme námi produkované množství nebezpečného odpadu vznikajícího při této filtraci.

 4. Pravidelné školení zaměstnanců k životnímu prostředí.

  Ochrana ŽP je věcí každého zaměstnance. Pravidelným informováním a školením je podporováno jejich povědomí k péči o ŽP.

 5. Předcházení úniků a havárií.

  Využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození ŽP. V místech manipulace s odpady zajistit bezpečné nakládání s nimi - nulový počet událostí a havárií.

 6. Znalost a dodržování zákonných požadavků v oblasti ŽP

  Nulové penále z kontrol orgánů státní správy v oblasti ŽP

 7. Zavazujeme svoje dodavatele k ŽP.

  Zvyšovat počet rozhodujících dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva o „ekologickém chování“ nebo kteří mají certifikát ISO 14001.

 8. Snižování spotřeby elektrické energie z neobnovitelných zdrojů.

  Od roku 2009 provozujeme vlastní fotovoltaickou elektrárnu.

Firemní politika

Zákazníci
cíl: spokojenost zákazníka
 • na prvním místě firemní politiky je spokojenost zákazníka
 • trvalým zlepšováním a rozvojem firmy porozumět a umět vyhovět přání zákazníka, udržet zákazníka
 • monitorovat spokojenost zákazníka
 • dbát na prvotřídní jakost, spolehlivost výrobků a služeb, rychlost poskytování služeb, flexibilitu
 • pravidelně informovat o nabídce a rozsahu poskytovaných služeb např. prezentací na veletrzích a výstavách, účastí na odborných seminářích, prostřednictvím webových stránek firmy aj.
Zaměstnanci
cíl: pocit firemní hrdosti
 • při správném výběru tvoří jeden z rozhodujících článků úspěšnosti firmy
 • důraz na odbornou kvalifikaci a manuální zručnost
 • důsledné zapracování, proškolení, další rozvoj kvalifikace
 • k tomu odpovídající mzda a pracovní prostředí
Dodavatelé
cíl: spolehlivost, partnerství
 • důraz na spolehlivost, kvalitu, dodržování termínů u klíčových dodavatelů
 • plnění technických požadavků v souladu s příslušnými normami
 • kompletnost dodávek (od dodacího listu až např. Po prohlášení o shodě)
 • průběžně přehodnocovat, ev. změnit dodavatele
Orgány státní správy
cíl: respektovat platnou legislativu
 • dodržovat požadavky orgánů státní správy (termíny, hlášení apod.)
 • vést potřebné doklady v souladu s požadovanými zákony a zamezit tím střetům (pokuty, penále, kontroly apod.)
 • vybudovat důvěryhodnost firmy
Zázemí
cíl: bezproblémový chod firmy
 • důstojné pracovní prostředí, pořádek a efektivnost v celé firmě
 • dostatečné množství moderního strojního vybavení , snižujícího energetickou, materiálovou i surovinosovu náročnost výroby
 • kvalitní technologie, omezující vznik odpadů a znečištění ŽP
 • zásoby výrobků a ND pro pružný servis
Nové výrobky - vývoj
cíl: prosperující firma, zajištěná budoucnost
 • novými výrobky, novým vývojem, novou technologií umět přesvědčit zákazníka
 • zkvalitňovat servis a technické poradenství, vč. Pořízení vlastního diagnostického vybavení
 • sledovat možnost získání dotací a grantů ve vztahu k firemní výrobě
Životní prostředí
cíl: trvalý rozvoj, zlepšování
 • Zvyšovat množství recyklovaného oleje
 • Snižovat podílu množství nebezpečného odpadu ku recyklovanému množství
 • Pravidelně školit zaměstnance k životnímu prostředí
 • Předcházet únikům a haváriím
 • Znát a dodržovat zákonné požadavky v oblasti ŽP
 • Zavazovat svoje dodavatele k ŽP